Front Pictures team: Yuri Kostenko, Andriy Yamkovyy, Slava Yaroslavs'kyy, Eugene Gruzdev
voice: DJ Pasha
music & sound FX: Maneken
© 2009 Antistatic Pictures, Front Pictures
Storyboard

There is more to watch

Back to Top